Tietosuojakäytäntö

Privaatsuspoliitika

SUMMER FIT OÜ isikuandmete töötlemise põhimõtted

1. Üldinfo

1.1 Teenuse osutaja SUMMER FIT OÜ, registrikood 14505531, aadress Harjumaa, Laagri, Rahnu 11, 76401, (edaspidi nimetatud SUMMER FIT OÜ) privaatsuspoliitika on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi Kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus ning ostu sooritamisel ja Lepingu sõlmimisel müügilepingu lahutamatuks osaks, kui Klient (iga füüsiline ja juriidiline isik, kes kasutab või on kasutanud SUMMER FIT OÜ Teenuseid või ostab Tooteid) annab SUMMER FIT OÜ-le oma isikuandmeid.

1.2. Veebilehe Kasutaja ja Kliendi privaatsuse ning andmete turvalisuse tagamine on SUMMER FIT OÜ-le väga oluline. SUMMER FIT OÜ Kliendi andmeid töödeldakse vastavalt andmekaitse üldregulatsioonile (GDPR – General Data Protection Regulation). Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta Klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi ning Euroopa Liidu (EL 2016/679) õigusaktidega, millest lähtuvad SUMMER FIT OÜ Isikuandmete Töötlemise Põhimõtted.

1.3. Privaatsuspoliitika dokumendis selgitab teenuse osutaja SUMMER FIT OÜ, kuidas andmeid kogutakse ja kasutatakse, kuidas tagatakse isikuandmete kaitse. Antud dokumendi eesmärk on aidata Kliendil/Kasutajal mõista, miks ja kuidas Isikuandmeid töödeldakse ja millised on Kliendi/Kasutaja õigused seoses oma isikuandmetega.

1.4. SUMMER FIT OÜ-ga Kliendisuhtesse astumisega ning SUMMER FIT OÜ Veebilehe külastamisega annab Klient/Kasutaja nõusoleku oma Isikuandmete töötlemiseks käesolevates Isikuandmete Töötlemise Põhimõtetes sätestatud tingimustel ja korras.

1.5. SUMMER FIT OÜ-l on õigus Isikuandmete Töötlemise Põhimõtteid igal ajal ühepoolselt muuta, lähtudes kehtivatest õigusaktidest. Muudatustest teavitatakse Klienti Veebilehe ja/või muu SUMMER FIT OÜ sidekanali kaudu vähemalt üks kuu enne muudatuse jõustumist, v.a. juhul kui SUMMER FIT OÜ muudab Isikuandmete Töötlemise Põhimõtteid ainult tulenevalt õigusaktidest tehtud muudatustest.

2. Mõisted

2.1. Isikuandmed - igasugune teave Kliendi kohta, mida Teenuse osutaja SUMMER FIT OÜ (sh Kliendi isikuandmed, kontaktandmed, tehingute andmed jms).

2.2. Isikuandmete Töötlemine - igasugune Isikuandmetega tehtav toiming, sh Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, kustutamine jne.

2.3. Isikuandmete Töötlemise Põhimõtted - SUMMER FIT OÜ poolt kehtestatud põhimõtted selle kohta, kuidas SUMMER FIT OÜ Klientide isikuandmeid töötleb.

2.4. Kliendisuhted - õigussuhted Kliendi ja SUMMER FIT OÜ vahel, mis tekivad seoses Kliendi olemisega SUMMER FIT OÜ Kliendiks.

2.5. Kolmas Isik - iga füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole Pool ega SUMMER FIT OÜ alluvuses Kliendiandmeid Töötlev füüsiline isik (Volitatud Töötleja).

2.6. SUMMER FIT OÜ Kontaktandmed - andmed SUMMER FIT OÜ poole pöördumiseks (aadress, e-post, telefoni nr jms), mis on kättesaadavad SUMMER FIT OÜ Veebilehel.

2.5. Pooled, Pool - vastavalt ühiselt või eraldi SUMMER FIT OÜ ja Klient.

2.6. Teenus(ed) ja Tooted - kõik SUMMER FIT OÜ poolt pakutavad Teenused ja Tooted.

2.7. Klient - iga füüsiline ja juriidiline isik, kes kasutab või on kasutanud SUMMER FIT OÜ Teenuseid või ostab Tooteid või külastab Veebilehte.

2.8. Kasutaja – isik, kes kasutab Teenuse osutaja SUMMER FIT OÜ veebilehte

2.9. Veebileht - SUMMERFIT OÜ veebiaadress www.summerfit.ee


3. Isikuandmete töötlemise alused

3.1. SUMMER FIT OÜ töötleb Isikuandmeid õigusaktides, sh EL isikuandmete kaitse üldmääruses, Isikuandmete Töötlemise Põhimõtetes ja Kliendiga sõlmitud Lepingutes sätestatud tingimustel ja korras.

3.2. Isikuandmeid kogutakse vaid ulatuses, mis on vajalik Isikuandmete Töötlemise Põhimõtetes ja Kliendiga sõlmitud Lepingutes määratletud eesmärkide saavutamiseks.

3.3. SUMMER FIT OÜ hoiab Isikuandmete konfidentsiaalsust ning Töötleb Isikuandmeid ainult mahus, mis on vajalik Isikuandmete Töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

3.4. SUMMER FIT OÜ töötleb Isikuandmeid tagades Isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb isikuandmeid loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest. SUMMER FIT OÜ töötleb Kliendi Isikuandmeid vaid juhul ja sellises ulatuses, mis on vajalik allpool määratletud eesmärkide saavutamiseks.

3.5. SUMMER FIT OÜ töötleb Kliendi Isikuandmeid, kui on täidetud vähemalt üks alltoodud tingimus:

3.5.1. Klient on andnud nõusoleku töödelda oma Isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

3.5.2 Isikuandmete töötlemine on vajalik Kliendi osalusel sõlmitud Lepingu täitmiseks või Lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt Kliendi taotlusele;

3.6. SUMMER FIT OÜ töötleb Isikuandmeid vastutava töötlejana, kui andmeid kogutakse SUMMER FIT OÜ eesmärkide täitmiseks: kaupade müümisel SUMMER FIT OÜ e-poest ja kaupade kohaletoimetamisel Kliendile, isiku SUMMER FIT OÜ Teenuste, Toote garantii- ja remonditöö korraldamisel, Kliendi tagasiside kajastamisel sotsiaalmeedias.

3.7. SUMMER FIT OÜ-l õigustatud huvi andmete töötlemiseks tähendab SUMMER FIT OÜ huvi pakkuda Kliendile kvaliteetset Teenust, mis vastab Kliendi ootustele ja nõuetele, täita otseturunduse eesmärke ja suurendada müüki. Õigustatud huvil põhineval andmete töötlemisel võetakse arvesse Kliendi huvisid, sh on kliendil õigus keelduda oma andmete töötlemisest õigustatud huvi alusel.


4. Isikuandmed, mida töödeldakse

4.1. SUMMER FIT OÜ töötleb Isikuandmeid, mis on vajalikud Kliendile Teenuse osutamiseks, Kliendisuhtest tulenevate kohustuste täitmiseks ja muul eelnevalt määratletud õiguspärasel eesmärgil.

4.2. Kliendi isikuandmed, mida töödeldakse, võivad sisaldada ees- ja perekonnanime, sünniaega ja/või isikukoodi, telefoninumbrit ja/või mobiiltelefoni numbrit, e-posti aadressi, kauba kohaletoimetamise aadressi, kauba tarnimise viisi, kauba eest tasumisel kasutatud makseviisi, pangakonto numbrit, fotofaile, võrguidentifikaatoreid (IP-aadress), andmeid Kliendi ostetud kaupade kohta (ostuajalugu) ja Klienditoe andmeid.

4.3. Veebilehe Kasutaja andmed, mida töödeldakse, sisaldavad Kasutaja veebilehe külastatavuse statistikat – Google Analytics. Need andmed ei ole isikustatud.


5. Isikuandmete kasutamine ja töötlemise eesmärgid

5.1 SUMMER FIT OÜ Töötleb Isikuandmeid Kliendisuhte loomiseks ja täitmiseks, Kliendi paremaks teenindamiseks, pakkumiste tegemiseks, Teenuste kasutamise analüüsimiseks, Teenuste kvaliteedi parandamiseks, uute Teenuste arendamiseks.

5.2. SUMMER FIT OÜ töötleb Isikuandmeid Kliendiga kontakteerumisel Veebilehel www.summerfit.ee vahendusel ja Kliendi andmete registreerimisel SUMMER FIT OÜ Teenuste soetamisel, sealhulgas, kui Klient soovib osta e-poest Toodet/Teenust Lepingute sõlmimisel ja täitmisel, arvete väljastamisel, tellimuste täitmisel ja haldamisel, kauba kohaletoimetamisel ja õigustatud huvi alusel või seadusest tuleneva kohustuse täitmisel.

5.3. Kliendi teenindamiseks võib töödelda olenevalt teenindussituatsioonist kõiki Kliendi isikuandmeid.

5.4. SUMMER FIT OÜ töötleb Isikuandmeid ka seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks, milleks on näiteks tarbijavaidluste lahendamine, raamatupidamine.

5.5. Kliendi Isikuandmeid (kliendi nimi, e-post, telefon) töödeldakse selleks, et lahendada kaupade müügi ja Teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi.

5.6. Andmeid ostetud kaupade kohta (ostuajalugu), sh Kliendi andmed, ostu kuupäev, kaup, kogus, töödeldakse statistika koostamiseks ning analüüsiks ostetud kaupade, Teenuste ja Kliendi eelistuste kohta.

5.7. Pangakonto numbrit kasutatakse Kliendile maksete tagastamiseks, kui seda on tarvis teha.

5.8. Kliendi IP-aadressi ja teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse SUMMER FIT OÜ e-poe Teenuse osutamiseks ning e-poe kasutamise statistika koostamiseks.

5.9. Veebilehe külastatavuse statistikat kasutatakse SUMMER FIT OÜ veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

5.10. SUMMER FIT OÜ kasutab oma Veebilehel küpsiseid (inglise keeles „cookies“), mille funktsioon on statistika kogumine Veebilehe liikluse kohta, Veebilehe kasutamise kiirendamine ja mugavamaks muutmine Kasutajate jaoks. See info aitab SUMMER FIT OÜ-l oma Veebilehekülge ajakohastada ja muuta info Klientidele paremini kättesaadavaks. Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Veebilehitsejad lubavad tihtipeale vaikimisi küpsisefailide säilitamist tarbija seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid.

5.11. Kasutusstatistika kogumiseks kasutab teenuse osutaja SUMMER FIT OÜ Google Analytics teenust, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja ja muu statistika kohta. Google Analytics võib koguda Veebilehe Kasutaja andmeid aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, saab Kasutaja paigalda oma seadmesse Google Analytics’i blokeeriv rakendus: Google Analyticsist loobumise brauserilaiend.


6. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

6.1. SUMMER FIT OÜ võib avaldada Kliendi Isikuandmeid SUMMER FIT OÜ-le Teenust pakkuvatele Kolmandatele Isikutele, kellega SUMMER FIT OÜ on sõlminud lepingu ja kes on kohustatud tagama nõuetekohased kaitsemeetmed isikuandmete töötlemisel: SUMMER FIT OÜ edastab pakiautomaadi teenuse ja kullerteenuse osutajale Kliendi Isikuandmed mahus, mis on vajalik kauba kohale toimetamiseks; SUMMER FIT OÜ võib Kliendi Isikuandmeid edastada IT- ja serveriteenuse pakkujale e-poe toimimiseks ja andmemajutuseks; otseturundusteenuse pakkujale Kliendi e-posti aadressi, eesnime ja sünnipäeva e-posti teel toimuva otseturundustegevuse korraldamiseks.

6.2. Kliendiga sõlmitud Lepingu täitmisel võib SUMMER FIT OÜ kasutada Kolmandaid Isikuid (nt IT-partnereid, maksekeskust) ja teha neile kättesaadavaks Isikuandmeid. Need isikud töötlevad Isikuandmeid olenevalt asjaoludest kas oma reeglite kohaselt ja omal vastutusel või Volitatud Töötlejana Kliendi nimel.

6.3. SUMMER FIT OÜ edastab Isikuandmeid ka juhul, kui see on vajalik õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt andmete edastamine uurimisasutustele, notarile, pankrotihaldurile, Maksu- ja Tolliametile).

6.4. SUMMER FIT OÜ edastab Isikuandmeid Kolmandatele Isikutele ainult ulatuses, mis on vajalik Isikuandmete Töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

6.5. SUMMER FIT OÜ võib kasutada Kliendi Isikuandmeid oma õiguste kaitseks, auditeerimise või muu kontrolli teostamise käigus ning edastada sellega seoses Kolmandatele Isikutele Kliendi isikuandmeid vajalikus ulatuses.


7. Turvalisus ja andmete säilitamise põhimõtted

7.1. SUMMER FIT OÜ töötleb Kliendi Isikuandmeid kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega.

7.2. SUMMER FIT OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) Kliendi Isikuandmete kaitsmiseks.

7.3. Kliendi eelneva nõusolekuta SUMMER FIT OÜ ei edasta, müü ega avalikusta kogutud Isikuandmeid Kolmandatele Isikutele, v.a kui selleks on seadusest tulenev kohustus või kui käesolevates tingimustes on sätestatud selline õigus.

7.4. SUMMER FIT OÜ säilitab Isikuandmeid nii kaua, kui neid on vaja töötlemise eesmärgi saavutamiseks, kuid mitte kauem kui seadusest tulenevate nõuete aegumistähtaegade lõpuni.

7.5. Vaidluste korral, mis on seotud maksetega, või tarbijavaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

7.6. Kui klient kahtlustab, et tema isikuandmetega on toimitud vastupidiselt SUMMER FIT OÜ isikuandmete kaitse tingimustes kirjeldatule ja/või on oht, et andmed on lekkinud võõrastele isikutele, palume kliendil SUMMER FIT OÜ-le koheselt sellisest juhtumist teavitada e-posti aadressil kreete.suvi@summerfit.ee.


8. Isikuandmete kasutamine turunduses

8.1. SUMMER FIT OÜ-l võib Kliendi eraldi antaval nõusolekul kasutada Kliendi e-posti aadressi otseturustusteadete ja uudiskirja saatmiseks. Selleks tuleb kliendil oma nõusolek anda e-poes ostu sooritades, millega klient annab SUMMER FIT OÜ-le nõusoleku SUMMER FIT OÜ pakkumiste ja uudiskirjade e-posti teel saamiseks. Kõik pakkumised ja uudiskirjad edastatakse SUMMER FIT OÜ nimel.

8.2. Kliendil on õigus keelduda teda puudutavate Isikuandmete töötlemine tarbijaharjumuste uurimiseks või otseturunduseks.

8.3. Pakkumisteks ja reklaamiks ei loeta SUMMER FIT OÜ Teenuste üldist ja tutvustavat infot, tingimuste või hinnakirja muudatustest teavitamist, samuti infot, mis on seotud Kliendiga sõlmitud Lepingu täitmisega (nt teave võlgnevuse kohta, lepingu lõppemisest teavitamine jne). Sellise teabe saamisest ei saa Klient üldjuhul keelduda.


9. Kliendi isikuandmete muutmine, ülekandmine, kustutamine ja säilitamine

9.1. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma Isikuandmetega ning nõuda nende andmete ülekandmist, parandamist või kustutamist, v.a juhul, kui seadus sätestab teisiti. Isikuandmeid saab muuta digitaalselt allkirjastatud avaldusega, mis tuleb saata e-posti aadressile kreete.suvi@summerfit.ee.

9.2. Kliendi soovil Isikuandmete ülekandmiseks või kustutamiseks tuleb kliendil saata allkirjastatud avaldus SUMMER FIT OÜ e-posti aadressile kreete.suvi@summerfit.ee. SUMMER FIT OÜ vastab Kliendi taotlusele tarbetu viivituseta, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pärast Kliendi taotluse saamist.

9.3. Kliendil on õigus nõuda enda Isikuandmete Töötlemise lõpetamist, avalikustamise ja/või neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja/või kogutud Isikuandmete kustutamist või sulgemist, kui Klient leiab, et tema Isikuandmete Töötlemine ei ole õigusaktide, temaga sõlmitud lepingu või Isikuandmete Töötlemise Põhimõtete kohaselt lubatud. SUMMER FIT OÜ vaatab Kliendi taotluse läbi ja vastab sellele õigusaktides toodud tingimustel hiljemalt ühe kuu jooksul. SUMMER FIT OÜ järgib taotlusele vastamisel Isikuandmete kaitse nõudeid ning võib nõuda Kliendi isiku tuvastamist.

9.4. Kliendi Isikuandmeid hoitakse ainult elektroonilisel kujul Eestis ja Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil asuvates serverites. SUMMER FIT OÜ ei edasta Isikuandmeid Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda mittekuuluvasse kolmandasse riiki.

10. Kliendi õigused

10.1 Kliendil on õigus Tutvuda oma Isikuandmetega ja nõuda ebaõigete andmete parandamist

10.1. Nõuda oma Isikuandmete kustutamist või kasutamise piiramist.

10.2. Nõuda Isikuandmete ülekandmist.

10.3. Esitada Isikuandmete kasutamisele vastuväiteid.

10.4. Nõuda, et tema kohta ei võetaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud andmetöötlusel.

10.5. Võtta Isikuandmete kasutamiseks antud nõusolek igal ajal tagasi.

10.6. Esitada Isikuandmete töötlemise kohta kaebus andmekaitseasutusele ja kohtule.

10.7. Eelkirjeldatud õigused võivad olla isikuandmete kaitse üldmääruses jm õigusaktides toodud tingimustel ja juhul piiratud.


11. Kliendi õiguste kaitse

11.1. Kliendil on õigus pöörduda SUMMER FIT OÜ, Andmekaitse Inspektsiooni ja pädeva kohtu poole, kui tema hinnangul rikub SUMMER FIT OÜ Isikuandmete Töötlemisel Kliendi õiguseid. Kliendil on õigus nõuda tema õiguste rikkumisega talle tekitatud kahju hüvitamist võlaõigusseaduses sätestatud alustel ja korras.

11.2. Kliendil on võimalus SUMMER FIT OÜ-ga ühendust võtta SUMMER FIT OÜ e-maili teel, kreete.suvi@summerfit.ee, kui Kliendil tekib küsimusi seoses Isikuandmete Töötlemise Põhimõtetega või kui Kliendil on kaebuseid seonduvalt Isikuandmete Töötlemisega.