Käyttöehdot

1. SUMMER FIT OÜ Üldtingimused

1.1. Käesolevate Üldtingimuste eesmärgiks on sätestada Teenuste osutaja SUMMER FIT OÜ Lepingu põhimõtted, mis kehtivad SUMMER FIT OÜ Lepingu alusel Teenuseid kasutava Kliendi suhtes.

1.2. SUMMER FIT OÜ Lepingus kasutatakse alltoodud mõisteid järgnevas tähenduses:

1.3. Teenuste osutaja – SUMMER FIT OÜ, registrikood 14505531, aadress Harjumaa, Laagri, Rahnu 11, 76401.

1.4. Üldtingimused – käesolevad üldtingimused, mis kehtivad SUMMER FIT OÜ Teenuste ja Toodete ostnud isikutele, Lepingute sõlmijatele. Üldtingimused on käesoleva Lepingu lahutamatu osa, millega fikseeritakse kõigi Klientidele kehtivad Teenuste üldtingimused.

1.5. Klient – Isik, kes kasutab Teenuste osutaja SUMMER FIT OÜ-ga sõlmitud Lepingu alusel Teenusepakkuja poolt pakutavaid teenuseid.

1.6. Leping – SUMMER FIT OÜ ja Kliendi vahel sõlmitav leping, mis koosneb eri- ja üldtingimustest koos kõigi lisade, paranduste ja täiendustega SUMMER FIT OÜ Teenuste kasutamiseks.

1.7. Hinnakiri – SUMMER FIT OÜ Lepingu osa, mis sätestab Teenuste tasude suurused.

1.8. Personaaltreeningusse aja Broneerimine – SUMMER FIT OÜ Lepingu osa, mis sätestab personaaltreeningutest osavõtmiseks eelregistreerimise viisi.

1.9. Treeningpakett või Pakett – Veebilehel fikseeritud kindel Teenus või kogum Teenuseid, millega seotud Kliendi õigused pakutavate Teenuste kasutamiseks on määratletud Hinnakirjas ning toodud SUMMER FIT OÜ Veebilehel.

1.10. Teenus – SUMMER FIT OÜ pakutavad Teenused ja Treeningpaketid.

1.11. Tingimused – SUMMER FIT OÜ E-poe müügi-, lepingu-, ja tellimistingimused.

1.12. Veebileht – SUMMER FIT OÜ elektrooniline infokanal Internetiaadressil https://summerfit.ee, sisaldab Teenuste ja Toodete kirjeldusi, Hinnakirja, Lepingu tingimusi ja muud Kliendile vajalikku asjakohast informatsiooni.

1.13. Pool või Pooled – Teenuse osutaja ja Klient.

1.14. Ettemaksuarve – Ettemaksuarve on SUMMER FIT OÜ poolt edastatud arve Kliendile millel märgitakse summa, mis tuleb sõlmitud Lepingute puhul Klindil iga kuiselt ette maksta SUMMER FIT OÜ pangakontole. Arvel kajastub summa antud kuu kohta vastavalt Paketile, mille klient on valinud.

1.15. Isikuandmed – igasugune teave Kliendi kohta, mida SUMMER FIT OÜ (sh Kliendi isikuandmed, kontaktandmed jms) Teenuste osutamiseks vajab. SUMMER FIT OÜ töötleb Isikuandmeid, mis on vajalikud Kliendile Teenuse osutamiseks, Kliendi suhtest tulenevate kohustuste täitmiseks ja muul eelnevalt määratletud õiguspärasel eesmärgil.

1.16. Privaatsuspoliitika – SUMMER FIT OÜ poolt kinnitatud dokument, mis sisaldab peamisi Isikuandmete kogumise, säilitamise, käitlemise ja hoidmise eeskirju SUMMER FIT OÜ Teenuste kasutamisel ja Veebilehe e-poes ostu sooritamisel.2. Kliendi Lepingu Sõlmimine

2.1. Teenuse pakkuja SUMMER FIT OÜ ja Teenuseid kasutada sooviv isik sõlmivad Lepingu. Lepingu sõlmimiseks tuleb valida sobib Teenus/Pakett (valida treeningute arv nädalas GET SUMMER FIT JA GET FOREVER FIT)  ja lisada teenus/pakett ostukorvi. Seejärel sisestada korrektsed nõutavad isikuandmed ja valida makseviis (Maksekeskuse pangalingid). Täita vajalikud nõutavad väljad Lepingu sõlmimiseks. Tasuda valitud Teenuste eest ekraanil nähtavate juhiste järgi. Leping sõlmitakse e-poes tellimuse esitamisel. Leping loetakse sõlmituks, kui tellimus on Kliendi poolt SUMMER FIT OÜ-le esitatud SUMMER FIT OÜ Veebilehel e-poes, Klient on Teenuse või Treeningpaketi eest tasunud ja SUMMER FIT OÜ on selle omalt poolt kinnitanud. SUMMER FIT OÜ Lepingud on tähtajalised (Pakettidega ja Teenustega saab tutvuda SUMMER FIT OÜ Veebilehel).

2.2. Leping annab Kliendile õiguse kasutada SUMMER FIT OÜ Teenuseid vastavalt Veebilehel kirjeldatud Pakettide ja Teenuste kirjeldustele ning Lepingus kirjeldatud Treeningpaketiga sätestatud tingimustele. SUMMER FIT OÜ kohustub käesoleva Lepinguga pakkuma Kliendile Teenuseid vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale.

2.3. Leping jõustub Lepingus märgitud Lepingu kehtivuse alguskuupäevast.

2.4. SUMMER FIT OÜ töötleb Isikuandmeid vastavalt Lepingus ettenähtud Privaatsuspoliitikale.

2.5. Lepingu sõlmimisel peab Teenuseid kasutada sooviv isik;

2.5.1. Esitama SUMMER FIT OÜ-le korrektsed Isikuandmed, mis on vajalikud Lepingu sõlmimiseks

2.5.2. Tutvuma SUMMER FIT OÜ Veebilehel Teenuste ja Pakettide kasutamise tingimuste ja kirjeldustega, Hinnakirja, Broneerimisreeglite jm. Lepingu tingimustega.

2.5.3. Tasuma Teenuse osutajale SUMMER FIT OÜ-le Teenuste eest või GET SUMMER FIT JA GET FOREVER FIT pakettide puhul ühe kuu Ettemaksuarve ja teiste Teenuste/pakettide puhul kogu ettenähtud maksumuse.

2.6. Lepingu osaks on kõik Lepingus loetletud tingimused ning aja jooksul sõlmitavad lisad, eri- ja üldtingimustest koos kõigi lisade, paranduste ja täiendustega. Lepingu, Üldtingimuste, Hinnakirja ja Broneerimisreeglite jm. Pakettide ja Teenuste tingimustega saab Klient tutvuda SUMMER FIT OÜ Veebilehel Internetis www.summerfit.ee.

2.7. Ostu sooritamisel ja Lepingu sõlmimisel kinnitab Klient, et ta on läbi lugenud ning mõistnud SUMMER FIT OÜ Lepingu tingimused ja Privaatsuspoliitika ning aktsepteerib neid täielikult.

2.8. Lisainfot Teenuste maksetingimuste või muu kohta saab Klient telefonil +372 55921654 või e-maili teel kreete.suvi@summerfit.ee.

2.9. SUMMER FIT OÜ-l on õigus ühepoolselt Lepingut muuta ja täiendada, juhul kui Lepingus on selleks ette nähtud objektiivne põhjus. Avaldades uued tingimused internetiaadressil www.summerfit.ee ning teatades Kliente vajadusel ette ettenähtud korras üks (1) kuu. Lepingu muudatused ja täiendused jõustuvad nende eeltoodud internetiaadressil avaldamisest. Lepingus kehtivad tingimused olid müügilepingu sõlmimise hetkel Veebilehel esitletud.

2.10. Lepingu Tingimustele kohaldub Eesti Vabariigi õigus. Vaidluste tekkimisel lahendatakse need eeskätt pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kui ei õnnestu mõistlikult sobivale kokkuleppele jõuda, lahendatakse vaidlus või erimeelsus Eesti seadustes sätestatud korras kohtusse avalduse esitamise teel.

3. Teenuste eest tasumine ja ostutingimused

3.1. Kõik hinnad on eurodes ning sisaldavad kõiki makse.

3.2. SUMMER FIT OÜ-ga Lepingu sõlminud Klient tasub SUMMER FIT OÜ-le Teenuste eest e-poes. GET SUMMER FIT JA GET FOREVER FIT pakettide puhul peale esimest osamakse tegemist e-poes toimub edaspidine tasumine igakuise ettemaksuarve alusel SUMMER FIT OÜ pangakontole vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja Lepingus ja/või Hinnakirjas sätestatud tasude suurustele. Arve loetakse tasutuks selle laekumisel SUMMER FIT OÜ pangakontole. GET SUMMER FIT JA GET FOREVER FIT pakettide puhul Kliendi esimese makse suurus e-poes oleneb sellest, mitme treeninguga Paketi Klient valib ning on sätestatud Hinnakirjas.

3.3. Ost tuleb Kliendil sooritada ära enne Treeningpakettide GETTING STARTED,  GET STRONG. Või GET STRONG. 45, 1 X personaaltreeningu, Treeningkonsultatsiooni ja Toitumisnõustamise algust täies ulatuses, enne treeningutega alustamist e-poes.

3.4. SUMMER FIT OÜ pakettidest loobumisel või poolelijätmisel paketi ettemaksu ei tagastata ja paketti pooleli ei jäeta v.a tervislikel põhjustel (sellisel juhul paketti poolele jätmisel makstakse tagasi kasutamata jäänud osa paketist); tervislikel põhjustel paketist loobumisel tuleb SUMMER FIT OÜ-le esitada arstlik tõend. Treeningpaketi kehivuse ajal mitte enam treeningutes osalemise ja arstliku tõendita väljastab SUMMER FIT OÜ vastava ettemaksuarve, mis on vaja tasuda täieulatuslikult. Igakuine ettemaksuarve maksumus lähtub Hinnakirjas sätestatud tingimuste järgi ning lähtub sellest, mitme personaaltreeninguga Paketi Klient on valinud e-poes ostu sooritades.


4. Personaaltreeningutesse aja Broneerimine

4.1. SUMMER FIT OÜ personaaltreeningutesse saab Klient aja broneerida peale Ostu sooritamist otse SUMMER FIT OÜ personaaltreeneriga kokku leppides e-maili, chati või telefoni teel. Samuti võtab SUMMER FIT OÜ Kliendiga peale Ostu sooritamist esimesel võimalusel ühendust e-maili teel leppides kokku Teenuste edastamise aja suhtes.

4.2. Kliendil on võimalik treeningu aega muuta, kuid hiljemalt 24 h enne treeningu algust. Juhul, kui Klient ei saa Broneeritud treeningus osaleda, tuleb treening tühistada vähemalt 24 h enne treeningu algust kontakteerudes viivitamatult SUMMER FIT OÜ personaaltreeneriga telefoni teel või muul viisil, et Broneerimisest loobumisest teatada ja kokku leppida uus aeg.

4.3. Kui Klient jätab Broneeritud treeningu tühistamata ja ei tule treeningusse, loetakse treening toimuvaks.

5. Teenusepakkuja SUMMER FIT OÜ vastutus ja kohustused

5.1. SUMMER FIT OÜ kohustub käesoleva Lepinguga pakkuma Kliendile teenuseid vastavalt valitud Teenusele, Paketile ja Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale. Personaaltreeningute Paketid sisaldavad SUMMER FIT OÜ Veebilehel www.summerfit.ee kirjeldatud Teenuseid.

5.2. Tagama Privaatsuspoliitikas sätestatud eeskirjade kohaselt Kliendi poolt esitatud Isikuandmete nõuetekohase turvalisuse.

5.3. Kui treening jääb ära SUMMER FIT OÜ poolsetel põhjustel, siis teatama Klienti esimesel võimalusel ning võimaldama Kliendile uus personaaltreening Kliendile sobival ajal.

5.4. Teenuse osutaja annab endast parima, et Klient enda tulemused reaalselt saavutaks, kuid treeningvorm, kehakaal ja muud mõõdetavad tulemused sõltuvad Kliendi enda tegevustest ning palju rohkematest tingimustest kui üksnes Teenuse ja Paketi ostmine. SUMMER FIT OÜ ei vastuta enda pakutavate Teenuste ostmisel, et Klient saavutab soovitud treeningvormi, parema toitumise, kehakaalu või muu mõõdetava tulemuse.

5.5. Teenuse pakkuja SUMMER FIT OÜ tagab enda teadmiste järgi võimalikult tervislikud ja turvalised personaaltreeningud. SUMMER FIT OÜ kinnitab, et annab treening-, toitumis- ja elustiilinõu ja soovitusi oma parimate teadmiste kohaselt ning soovitused, treening- ja toitumisplaanid on SUMMER FIT OÜ teadmiste järgi turvalised ja tervislikud.


6. Teenuse osutaja, SUMMER FIT OÜ õigused

6.1. Teenuse osutajal SUMMER FIT OÜ-l on turutingimuste muutumise korral ning muude objektiivsete põhjuste ja vajaduste esinemise korral õigus muuta Teenuste osutamise ja (või) Lepingu tingimusi ning Teenuste sisu täiendada. SUMMER FIT OÜ peab Klienti muutustest teavitama. Lepingu tingimuste või Teenuste eest tasumise tingimuste muutumise korral tuleb Kliendile muutustest ette teatada vähemalt 1 (kuu) enne muudatuste jõustumist. Teavitamine peab toimuma kirjalikult. Kui Klient ei ole uute tingimustega nõus, on võimalik Kliendil Leping lõpetada.

6.2. Olukorras, kui Golden Clubis treeningute läbiviimine on võimatu, võib SUMMER FIT OÜ objektiivsel vajadusel Kliendi Leping tühistada, sellisel juhul tagastatakse Kliendile Ettemaksuarve alusel toimunud maksed. Kliendi nõusolekul juhendada trenni mujal Kliendile sobivas kohas.

6.3. Ettemaksearve maksmata jätmisel või võlgnevuse korral jätab SUMMER FIT OÜ-l endale õiguse Teenused peatada, kuniks arve on tasutud.

6.4. Veebilehelt, pakutavad Teenused ja Paketid ning nende sisu, tekstid, pildid, kaubamärgid jms on SUMMER FIT OÜ intellektuaalne omand. Kõik eelpool nimetatu on intellektuaalse omandi õiguste kaitse objektiks, mida ei ole Ostjal õigus SUMMER FIT OÜ loata kasutada. Klient saab kõigi materjalide abil omandatud teadmisi enda arendamiseks kasutada, kuid puudub õigus Teenustes sisalduvaid materjale edasi müüa.

7. Kliendi vastutus ja kohustused

7.1. Klient tasub GET SUMMER FIT JA GET FOREVER FIT pakettide puhul igakuise Ettemaksuarve sõltumata personaaltreeningutes osalemisest (v.a. 3.4. punktis toodud tervislikel põhjustel).

7.2. Treenimistulemused on tugevalt sõltuvuses treeningute regulaarsuse ja jätkuvusega. Sellest tulenevalt lubab Klient anda endast parima järgimaks personaaltreeneri poolt koostatud treeningprogrammi.

7.3. Lähtuvalt 4.3. punktist on vajalik Kliendil kinni pidada eelnevalt kokku lepitud kohtumisaegadest ja Lepingus sisalduvatest treeningutest. Kui Klient tühistab kohtumise vähem kui 24h ette, loetakse kohtumine toimunuks.

7.4. Klient kohustub ise tasuma oma treeningutega seotud kulud nagu näiteks jõusaalitasud.

7.5. Hoolimata sellest, et treeningplaani koostamisel ja läbiviimisel on põhjalikult arvesse võetud Kliendi personaalseid eripärasid, tervisest tulenevaid piiranguid, liikumistausta ja muid tervist mõjutavaid tegureid, kaasnevad treeninguga alati teatud riskid. Klient on teadlik riskidest, mis on seotud treenimisega ning treeningud toimuvad tema omal vabal tahtel.

7.6. Klient kohustub teavitama personaaltreenerit temaga treeningperioodi ajal toimuvatest võimalikest tervislikest või muudest treeningut mõjutavatest teguritest esimesel võimalusel. Vajadusel konsulteerima arsti või asjasse puutuva eriala spetsialistiga.

7.7. Personaaltreeningud toimuvad Tallinnas Golden Glub Spordiklubis. Klient on kohustatud tutvuma Golden Clubi Sisekorraeeskirjadega – Spordiklubi(de) külastamiseks ja Teenuste kasutamiseks on Golden Clubi poolt kehtestatud kord, millega on võimalik tutvuda Golden Clubi ruumides või Goled Clubi Veebilehel ja administratsiooni kaudu.

8. Kliendi õigused:

8.1. Lähtuvalt punktist 3.4. tervislikel põhjustel arstitõendi alusel Pakett pooleli jätta või pausile panna. Leping lõpetamise puhul koos arstitõendiga tasub Teenuse osutaja SUMMER FIT OÜ Kliendi poolt edastatud kontole juba tasutud treeningud ettemakstud summa suuruses või GETTING STARTED, GET STRONG ja GET STRONG. 45 pakettide jm. Teenuste puhul tagastatakse arstitõendi alusel terve summa ulatuses, treeningute eest, mis jäid tegemata.

8.2. Kui Kliendil pole võimalik osaleda mõnel nädalal oma kindlaksmääratud ajal treeningus, tuleb see eelnevalt SUMMER FIT OÜ personaaltreeneriga kokku leppida ning siis on võimalik see järgi teha järgnevatel nädalatel personaaltreeneriga kokkuleppides. GET SUMMER FIT paketi puhul on võimalik 14 päeva jooksul peale Paketi lõppemist järgi teha treeningud, milles Klient pole saanud mõjuval põhjusel osaleda. GET FOREVER FIT Paketi puhul on võimalik 30 päeva jooksul peale paketi lõppemist oma treeninguid järgi teha, milles Klient pole saanud mõjuval põhjusel osaleda. GETTING STARTED, GET STRONG. Ja GET STRONG. 45 pakettide ja teiste Teenuste puhul kehtuvusaeg on 4 kuud, mil on võimalik oma personaaltreeninguid ja kohtumisi kasutada.

8.3. GET SUMMER FIT ja GET FOREVER FIT pakettide puhul on Kliendil võimalik võtta soovi korral Treeningpuhkust. GET SUMMER FIT paketi puhul 14 päeva Kliendile sobival ajal. GET FOREVER FIT paketi puhul 30 päeva Kliendile sobival ajal. Treeningpuhkuse ajal peatatakse ajutiselt Treeningpuhkuse ajal toimuva pidanud personaaltreeningud ning Ettemaksuarve esitatakse treeningus osaletud kordade eest, mis klient antud kuus Treeningus osaleb. Treeningpuhkuse võtmine või mittevõtmine on vabatahtlik.

8.4. Treeningpuhkuse kestel ei ole Klient kohustatud tasuma personaaltreeningute eest. Treeningpuhkuse kokkuleppe sõlmimiseks saab Klient saata e-kirja või kirjaliku teate muul viisil aadressile kreete.suvi@summerfit.ee., mis sisaldab lihtkirja infoga, mis kuupäevast kuupäevani Klient Treeningpuhkust soovib.

8.5. Peale Treeningpuhkuse lõppu loetakse Pakett taas kehtivaks ning Klient jätkab personaaltreeningutega vastavalt sellele, mitu mitme treeninguga Paketi Leping Kliendil sõlmitud on.

9. Lepingu lõppemine

9.1. Teenuse osutajal SUMMER FIT OÜ-l on õigus Leping erakorraliselt ilma etteteatamistähtajata üles öelda juhul, kui Klient rikub oluliselt Lepingut või selle osasid.

9.2. Kliendil on õigus Leping erakorraliselt ilma etteteatamistähtajata üles öelda juhul, kui SUMMER FIT OÜ raskest hooletusest rikub olulisel määral Lepingut.

9.3. SUMMER FIT OÜ-l on õigus objektiivsetel põhjustel Leping üles öelda või vajadusel Leping peatada leppides Kliendiga kokku sobivad lahendused ning teatades sellest Klienti üks (1) kuu ette.

9.4. Lepingus sätestatud alusel Lepingu lõpetamine, Treeningpuhkuse andmine toimub Lepingu vastavas punktis sätestatud viisil, vormis ja tähtaegadega.

10. SUMMER FIT OÜ e-poe Üldtingimused

10.1. SUMMER FIT OÜ e-poe (edaspidi: e-pood) müügitingimused (edaspidi: Müügitingimused) kehtivad e-poest internetiaadressilt www.summerfit.ee (edaspidi Veebileht) kaupade ostmisel sõlmitavate müügilepingute (edaspidi Müügileping või Müügilepingud) tingimustena.

10.2. Kauba müüja on SUMMERFIT OÜ, registrikood 14505531, aadress Harjumaa, Laagri, Rahnu 11, 76401, (edaspidi nimetatud SUMMER FIT OÜ).

10.3. Müügitingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: Ostja) ja SUMMER FIT OÜ vahel e-poe vahendusel Teenuste ostmisel tekkivatele õigussuhetele.

10.4. SUMMER FIT OÜ-L on õigus ühepoolselt Müügitingimusi muuta ja täiendada, tunnistada Müügitingimusi osaliselt või täielikult kehtetuks või neid tühistada, avaldades uued tingimused internetiaadressil www.summerfit.ee. Müügitingimuste muudatused ja täiendused jõustuvad nende eeltoodud internetiaadressil avaldamisest. Müügilepingule kehtivad Müügitingimused, mis olid Müügilepingu sõlmimise hetkel Kodulehel Müügitingimustena esitletud.

10.5. Ostja nõustub e-poest ostu sooritamisel Müügitingimustes sätestatuga.

10.6. Müügitingimused on koostatud ja neile kohaldub Eesti Vabariigis kehtiv õigus.

10.7. Müügitingimused on esitatud ja Müügileping sõlmitakse eesti keeles.


11. Kauplemiskeskkond, Teenused, Hinnad

11.1. SUMMER FIT OÜ võimaldab Ostjal kasutada Veebilehte SUMMER FIT OÜ-ga Müügilepingu sõlmimiseks.

11.2. Teenuste hinnad võivad muutuda ette teatamata. Samuti on SUMMER FIT OÜ-l õigus igal ajal teha muudatusi kaupade põhiomaduste tehnilistes kirjeldustes. Müügilepingule kehtivad tingimused, mis olid Veebilehel kajastatud Müügilepingu sõlmimise momendil.

11.3. Veebilehel müüdavate Teenuste hinnad on esitatud Veebilehel eurodes ja sisaldavad kõiki makse. 

11.4. Teenuste kirjeldused on SUMMER FIT OÜ Veebilehel www.summerfit.ee, kus on toodud nimetus, ühikuhind ja põhiomadused  kirjeldus).


12. Müügilepingu sõlmimine

12.1. Ostu sooritamisel ja Müügiepingu sõlmimisel kinnitab Ostja, et ta on läbi lugenud ning mõistnud SUMMER FIT OÜ Müügilepingu tingimused ja Privaatsuspoliitika ning aktsepteerib neid täielikult.

12.2. Müügilepingu sõlmimisega aktsepteerib Ostja Teenuse hinda, mis talle enne Müügilepingu sõlmimist Veebilehel esitatakse.

12.3. Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud Teenused/Tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda turvaliselt läbi järgnevate makseviiside:

Eesti pangalingid: Citadele, LHV, Luminor, Mastercard, SEB, Swedbank.

NB! Pangalingiga tasumisel vajutada kindlasti panga lehel nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

12.4. Pangalingi kaudu makseid vahendab Maksekeskus AS. Tasumine toimub väljaspool Veebipoodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest e-poe arvelduskontole.

12.5. E-poe omanik SUMMER FIT OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

12.6. Müügileping loetakse sõlmituks ja Müügileping jõustub Ostja poolt kauba eest SUMMER FIT OÜ-le tasumisega (Ostja nõustumus Müügilepingu sõlmimiseks).

12.7. Ostja kohustub Müügilepingu sõlmimisel esitama andmed täpselt ja õigesti. 

12.8. Müügileping kehtib kuni Müügilepingust tulenevate Poolte kohustuste nõuetekohase täitmiseni.

12.9. Kui Ostjal esineb probleeme SUMMER FIT OÜ e-poes ostu sooritamisega, siis pöörduda e-posti aadressil kreete.suvi@summerfit.ee.


13. Taganemisõigus

13.1. Tarbijast Ostja Müügilepingust taganemise õigus

13.2.  Juhul, kui Ostja ei ole 14 päeva jooksul ostetud Teenuste ühtegi Teenuse osa kasutanud, ega SUMMER FIT OÜ poolt digitaalseid materjale/teenuseid e-mailile saanud ja soovib Ostust loobuda, siis on Ostjal õigus 14 päeva jooksul Müügilepingust taganeda, edastades SUMMER FIT OÜ-le taganemisavalduse digiallkirjastatud lihtkirja kujul.  SUMMER FIT OÜ edastab tagasimakse Ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt Lepingu alusel saadud tasud.

13.3. Müügilepingust taganemise ja kauba tagastusõigus ei kehti järgneva kauba puhul:

13.3.1. Kaup, mis edastatakse Ostjale digitaalselt, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal (näiteks e-raamatud, digitaalsed toitumis- ja treeningjuhised), kui Ostja on nimetatud kauba osas Lepingu sõlminud. Lepingu sõlmimisega ja digitaalse materjali saamisel Ostja on kinnitanud, et ta kaotab seeläbi oma Müügilepingust taganemise õiguse, kui selle edastamine on alanud Ostja eelneval sõnaselgel nõusolekul.

13.3.2. Kaup, mille esemeks on Teenuse osutamine või muu kestva soorituse tegemine, kui Teenuse osutaja poolsed Lepingust tulenevad kohustused on täielikult täidetud ning Teenuse osutamine või muu soorituse tegemine on alanud tarbija sõnaselgel eelneval nõusolekul ning kinnitusel, et ta kaotab Teenuse osutaja Lepingu täitmisel oma taganemisõiguse.

13.4 SUMMER FIT OÜ taganemisõigus

13.5. SUMMER FIT OÜ-l on õigus Müügilepingust taganeda alljärgnevatel põhjustel:

13.5.1. Teenuste hinda, omadusi või muid Müügilepingu tingimusi on Veebilehel kuvatud valesti inimliku eksituse või süsteemivea tõttu.

13.5.2. Esineb muu asjaolu, mistõttu Müügilepingut ei ole võimalik vabandataval põhjusel täita.

13.5.3. Kui SUMMER FIT OÜ on Müügilepingust taganenud, tagastab ta Müügilepingu alusel tasutud ostuhinna Ostjale 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse tegemisest, arvestades ostuhinnast maha SUMMER FIT OÜ kulud ja kahju.


14. Pretensiooni esitamise õigus

14.1. SUMMER FIT OÜ ja Ostja vahel tekkivad vaidlused püüavad pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti Tarbimiskeskkonna osakonda (Endla 10a, Tallinn 10142, https://www.ttja.ee) ja Tarbijavaidluste komisjoni (Endla 10a, Tallinn 10142, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või seadustes sätestatud korras kohtusse avalduse esitamise teel.